Řešení odpadového hospodářství v Husinci - Řeži z pohledu SVJ Nad Údolím 123/124

19.12.2023 - Schválení nové vyhlášky o nakládání s odpadem v obci

Zastupitelsvo obce schválilo novou vyhlášku, kdy se odpady nově hradí za nemovitost.

26.12.2023 - Otevřený dopis ze strany SVJ

Ohledně nové vyhlášky jsme informovali majitele bytů v SVJ a zaslali jsme naše připomínky a seznam otázek na vedení obce. Pod dopis se podepsalo 7 SVJ zastupující cca 250 obyvatel obce.

Vážení sousedé,

Dne 19.12.2023 vydala obec novou vyhlášku týkající se nastavení nakládání s komunálním odpadem v obci. Vyhláška nově zavádí povinnost pro SVJ řešit agendu svozu odpadu za celý dům, úhradu poplatků za odpady za všechny majitele bytů, motivovat obyvatel k třídění atp.

Pro SVJ to znamená vymyslet a schválit systém na spravedlivé rozpočítávání nákladů za svoz odpadu na jednotlivé domácnosti.

S největší pravděpodobností dojde ke zdražení odpadů v řádech stokorun ročně na každou bytovou jednotku. O tyto částky bude nutné zvýšit zálohy.

Jelikož s vyhláškou zásadně nesouhlasíme, připravili jsme otevřený dopis adresovaný obecnímu úřadu, ve kterém zmiňujeme veškeré problémy, které tato nová vyhláška SVJ přinese.

Pod dopis se podepsalo dalších 6 SVJ v naší obci. Dne 27.12.2023 byl dopis zaslán na obecní úřad.

O případném postupu budeme dále informovat.

Text zaslaného dopisu:

12.1.2024 - Schůzka s paní starostkou

Dne 12.1. proběhla schůzka zástupců všech podepsaných SVJ s paní starostkou.

Schůzky se bohužel z časových důvodů nezúčastnili členové komise ŽP, kteří systém odpadového hospodářství připravovali. Na schůzce jsme mluvili o konkrétních problémech, které jsme již zmiňovali v dopise. Upozorňovali jsme zejména na skutečnost, že současný systém není z pohledu SVJ koncepční a chybí zasazení do dlouhodobé strategie vedoucí k zapojení obyvatel do efektivnějšího třídění odpadů. Domácnosti v SVJ takto nastavený systém bohužel k třídění nemotivuje.

Paní starostka přislíbila zjistit, zda a jakým způsobem by popelnice mohly být opatřeny zámky. Dále byla přislíbena možnost hrazení zámků z prostředků obce s tím, že věc bude prodiskutována s ostatními zastupiteli.

22.1.2024 - Účast zástupců SVJ na veřejném zasedání zastupitelstva

Na zasedání zastupitelstva byly jak z řad občanů, tak ze strany zástupců SVJ, prezentovány argumenty a důvody, proč je nově zvolený systém nakládání s odpady pro naší obec nevhodný. Byla prezentována řada problémů, které nový systém pro obyvatele v SVJ, a potažmo i obec samotnou, přinese. Prezentované argumenty byly podpořeny výpočty a daty, které byly veřejně předneseny panem Ing. Káldym.

Ze strany vedení obce byla prezentace faktů bohužel předčasně ukončena s odůvodněním porušení jednacího řádu zastupitelstva, které stanovuje limit na vystoupení občana v maximální délce trvání 5 minut.

Ze strany obce nebyly předloženy žádné konkrétní podklady a výpočty, na základě kterých byla metodika nakládání s odpady vybrána ve stávající podobě, a která z pohledu SVJ zcela jistě nevede k motivaci občanů žijících v bytových jednotkách SVJ více třídit.

Pan Daniel Münich vyzval veřejnost, ať představí jejich návrh řešení problematiky odpadového hospodářství. Ve zkratce jsme připomněli navrhované principy, které zmiňuje již zpracovaná studie Institutu Cirkulární Ekonomiky z roku 2018. Ta na cca 50 stranách detailně a konkrétně popisuje vhodné způsoby a komunikační strategii řešení odpadového hospodářství pro naší obec z dlouhodobého koncepčního hlediska. Důvod, proč obec s odborným dokumentem nepracovala a nevycházela z něho nám není znám.

Ze strany vedení obce byla zástupcům SVJ nabídnuta možnost následné schůzky. Dále bylo přislíbeno průběžné vyhodnocování dopadů nového odpadového hospodářství v různých aspektech obce, přičemž by do této debaty měla být zapojena i veřejnost.

Bohužel celková koncepce ani dlouhodobá strategie včetně predikce dopadů, očekáváných výsledků a metrik podle kterých bude vyhodnocování probíhat představeny nebyly.

Prezentace pana Ing. Káldyho zveřejněna s jeho souhlasem:

23.1.2024 - Odpověď na naše dotazy ze strany obce

24.1.2024 - Nepochopení situace ze strany sdružení Žijeme

Dne 24.1.2024 byla popsána diskuze se zástupci SVJ na stránkách sdružení Žijeme v tomto znění:

Nová vyhláška je postavena na principu, že partnerem obce je vlastník nemovitosti či jeho zástupce, nikoliv jednotlivý občan. To umožňuje zpoplatnění skutečně vytvořeného množství odpadu proti dosavadním platbám za “existenci člověka”.

To se SVJ nelíbí. Vyžaduje to totiž, aby se interně domluvili na principu, jak se bude odpad vytvořený celým SVJ rozúčtovávat mezi jednotlivé vlastníky. Padaly argumenty, že nejsou schopni se mezi sebou domluvit a že ani nevědí, kolik osob v každém bytě skutečně bydlí. A že by to za ně měla řešit obec.

Zde se zjevně jedná o nepochopení situace a popletení několika nesouvisejících věcí dohromady.

SVJ je právnickou osobou, založenou za účelem zajišťování správy domu. Nejvyšším orgánem SVJ je shromáždění, které tvoří vlastníci jednotek. V rámci hlasování všech vlastníků jednotek tedy zcela jistě ze strany každého SVJ dojde k rozhodnutí, jakým způsobem bude v souhladu s vyhláškou s odpady nakládat. Zde není potřeba nic domlouvat, jedná se o standardní hlasování nejvyššího orgánu SVJ

Zástupci SVJ se v tomto kontextu pouze snažili poukazovat na fakt, že aby došlo ke zpoplatnění skutečně vytvořeného množství odpadu, musí být logicky měření odpadu jednoznačně vázáno na konkrétní bytové jednotky.

To je v případě SVJ realizovatelné pouze stejným principem jako u rodinných domů, tedy tak, že každá domácnost si objedná svou vlastní nádobu na odpad a určí si frekvenci jejího svozu.

Další možností, kterou si mohou jednotlivé SVJ odhlasovat je například ukládání odpadů do společných kontejnerů. V takovém případě by se náklady daly rozúčtovávat na počet obyvatel v jednotlivých domácnostech.

Zástupci SVJ zmiňovali fakt, že pokud by mělo probíhat ukládání odpadů například od 30 rodin do společných kontejnerů, tedy bez možnosti změřit reálně vyprodukovaný odpad konkrétního poplatníka/domácnosti, nelze počítat s tím, že se všichni domluví a budou stejným a zodpovědným způsovem třídit odpad. Toto se dle našich zkušeností neděje. Pokud by se to dělo, dělo by se to i v celé obci, nejen u SVJ.

Poukazování na neschopnost se domluvit, bylo tedy možná pochyceno v diskuzi ohledně problematiky sousedského soužití a bylo omylem zasazeno do kontextu fungování SVJ.

Ani rozúčtování nákladů na odpad podle počtu hlášených osob v bytech není zcela bez problémů. Byla zmíněna obecná problematika rozúčtování nákladů dle počtu hlášených osob v bytech. Ze zákona totiž sice existuje povinnost majitele nahlásit počet žijících osob v bytě výboru SVJ, ovšem přestože tato povinnost bývá celkem bez problémů splněna, panují často pochybnosti, zda nahlášené počty osob odpovídají realitě. SVJ není represivní složkou, která by mohla hlášené počty osob v bytech jakkoliv kontrolovat nebo zpochybňovat.
Zástupci SVJ poukazovali na příklad, kdy se v obecních bytech s největší pravděpodobností nachází více osob, než kolik jich je ze strany obce směrem k SVJ oficiálně hlášeno. Paní starostka přislíbila, že v tomto ohledu dojde ověření a případné aktualizaci počtu reálně žijících obyvatel v obecních bytech.

Ze strany SVJ rozhodně nezaznělo, že neví kolik obyvatel v každém bytě bydlí, a že by toto měla řešit obec.

Studie odpadového hospodářství z roku 2018